9 min read

Python for Dummies: Log sao cho đúng

Có thể bạn xem nhẹ nhưng logging cực kỳ quan trọng. Khi một phần mềm hoạt động bình thường, nó thực thi hàng tá các tác vụ khác nhau. Nếu xảy ra lỗi, làm thế nào để bạn tìm ra nguyên nhân một cách nhanh nhất? Câu trả lời đó là “Log. Log và log!!!”

Log thế nào cho đúng? Đó là nội dung của bài viết hôm nay.

1. Tôi dùng print có được không?

Được, không ai cấm bạn cả. Tuy nhiên chỉ nên sử dụng nó trong những script đơn giản. Ở những hệ thống phức tạp hơn, tuyệt đối không sử dụng print. Vì sao ư?

Mặc định, print sẽ xuất nội dung ra stdout. Trong quá trình hoạt động, rất nhiều dữ liệu khác cũng được đẩy ra stdout. Sử dụng print sẽ tiêu tốn rất nhiều thể lực để bơi trong đống rác đó. Bạn có thể sử dụng stderr thay vì stdout, tuy nhiên điều này không làm ý tưởng này bớt tồi.

2. Không dùng print thì dùng gì?

Hãy sử dụng module logging. Nó là một module tiêu chuẩn do cộng đồng Python phát triển, dễ dàng sử dụng và cực kỳ linh hoạt. Bạn có thể đọc về nó ở [đây](). Điểm khác biệt giữa printlogging module đó là:

 • Logging có phân chia level cho các thông báo lỗi, bạn có thể tuỳ chọn mức độ nghiêm trọng của các thông báo này cũng như cho phép/không cho phép hiển thị chúng nếu cảm thấy không cần thiết

 • Tuỳ ý cấu hình output của thông báo lỗi là console, file hay bất kể nguồn nào bạn muốn

Sử dụng module logging như sau:

import logging

logging.warning('Watch out!') # Hiển thị ra màn hình console
logging.info('I told you so') # Không hiển thị gì cả???
logging.debug('Just kidding') # Không hiển thị luôn :|

Thử thực thi xem!

➜ ~ python sample_1.py
WARNING:root:Watch out!

WTH. Sao 2 dòng INFODEBUG không hiển thị???

Các level của module logging bao gồm: DEBUG, INFO, WARNING, ERRORCRITICAL. Mỗi level tương ứng với một giá trị số nguyên integer. Giá trị càng cao, mức độ ưu tiên càng cao. Mặc định, logging sử dụng level WARNING, do đó 2 dòng thông báo kia không hiển thị do level thấp hơn level WARNING.

Sửa đoạn code trên thành:

import logging

logging.basicConfig(level = logging.DEBUG)
logging.warning('Watch out!') # Hiển thị ra màn hình console
logging.info('I told you so') # Cũng hiển thị luôn :D
logging.debug('Just kidding') # Ok im here

Kết quả là:

➜ ~ python sample_2.py
WARNING:root:Watch out!
INFO:root:I told you so
DEBUG:root:Just kidding

WOW. Giờ thì bạn đã hiểu rồi chứ.

3. Tôi có cần format log message trước không?

Xét ví dụ sau:

logging.debug('Just %s', 'kidding') #first

logging.debug('Just %s' % ('kidding')) #second

Ở dòng đầu tiên, các tham số được truyền vào logging.debug sẽ được logging module format theo dạng 'Just %s'

Ở dòng thứ hai, chuỗi 'Just %s' được format trước, sau đó truyền vào logging.debug. Docs của logging module đã ghi rõ, msg là message format string chứ không phải message string.

Logger.debug(msg, *args, **kwargs)

Logs a message with level DEBUG on this logger. ==The msg is the message format string, and the args are the arguments which are merged into msg using the string formatting operator.== (Note that this means that you can use keywords in the format string, together with a single dictionary argument.)

Vì vậy, bạn không cần format log message trước khi truyền vào logging.debug hay bất kể level khác. Nếu làm vậy, bạn đã format thừa một lần vì logging module đã làm việc này rồi.

4. Muốn ghi log ra file thì làm thế nào?

Đơn giản thôi, sử dụng FileHandler. Ví dụ:

import logging

logger = logging.getLogger(__name__)
logger.setLevel(logging.DEBUG)

# create a file handler
handler = logging.FileHandler('app.log')
handler.setLevel(logging.DEBUG)

# create a logging format
formatter = logging.Formatter('%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s')
handler.setFormatter(formatter)

# add the handlers to the logger
logger.addHandler(handler)

logger.warning('Watch out!')
logger.info('I told you so')
logger.debug('Just kidding')

Ở đây, ngoài việc sử dụng output là file, format của log message cũng được thay đổi như sau:

➜ ~ tail -f app.log
2017-03-15 01:03:24,004 - __main__ - WARNING - Watch out!
2017-03-15 01:03:24,005 - __main__ - INFO - I told you so
2017-03-15 01:03:24,005 - __main__ - DEBUG - Just kidding

Bạn tham khảo thêm phần Logging Formaters cuối bài

5.Có cần ghi log ở mọi nơi không?

Chắc chắn rồi, tuy nhiên nên sử dụng level hợp lý cho từng trường hợp:

 • Level DEBUG chỉ nên sử dụng khi bạn debug, dùng cho những thông tin liên tục thay đổi

 • Level INFO sử dụng cho các trường hợp thay đổi trạng thái, sự kiện xảy ra bình thường

 • Level WARNING cho các trường hợp sự kiện quan trọng nhưng không đến mức lỗi. Ví dụ: Sai mật khẩu đăng nhập, kết nối bị delay .v.v.

 • Level ERROR sử dụng khi gặp Exception, IO fail hay Database Connection fail

 • Level CRITICAL chỉ sử dụng cho các trường hợp lỗi cực kỳ nghiêm trọng như out of memory, disk full, inode full .v.v

6. Sử dụng __name__ cho logger name làm chi vậy?

__name__ là một build-in variable. Giá trị của __name__ là tên của module hiện tại. Đặt tên cho logger__name__ mục đích để bạn dễ dàng phân biệt được message log của từng module. Đơn giản vậy thôi :D

7. Nếu gặp Exception thì log như nào?

Bạn nên ghi log kèm theo traceback. Nếu không có nó, message log của bạn không mang nhiều ý nghĩa. Sử dụng tham số exc_info = True để đạt được điều đó. Ví dụ:

try:
  open('/path/to/does/not/exist', 'rb')
except (SystemExit, KeyboardInterrupt):
  raise
except Exception, e:
  logger.error('Failed to open file', exc_info=True)

Ouput:

➜ ~ tail -f app.log
2017-03-15 01:05:45,757 - __main__ - ERROR - Failed to open file
Traceback (most recent call last):
 File "test.py", line 16, in <module>
  open('/path/to/does/not/exist', 'rb')
IOError: [Errno 2] No such file or directory: '/path/to/does/not/exist'

8. Tôi có nên khai báo logger ở level module không?

Không nên, bạn hãy theo dõi ví dụ sau:

my_module.py

import logging

logger = logging.getLogger(__name__)

def foo():
  logger.info('Hi, foo')

class Bar(object):
  def bar(self):
    logger.info('Hi, bar')

main.py

import logging

# load my module
import my_module

# load the logging configuration
logging.config.fileConfig('logging.ini')

my_module.foo()
bar = my_module.Bar()
bar.bar()

logging.ini

[loggers]
keys=root

[handlers]
keys=consoleHandler

[formatters]
keys=simpleFormatter

[logger_root]
level=DEBUG
handlers=consoleHandler

[handler_consoleHandler]
class=StreamHandler
level=DEBUG
formatter=simpleFormatter
args=(sys.stdout,)

[formatter_simpleFormatter]
format=%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s
datefmt=

Ngay lúc này, bạn mong muốn message log sẽ xuất hiện. Nhưng rất tiếc điều này không xảy ra. Bởi vì bạn khai báo logger tại module level và import module trước khi load cấu hình từ file logging.ini. Mặc định, logging.fileConfiglogging.dictConfig sẽ vô hiệu logger đã tồn tại. Do đó tất cả cấu hình trong file logging.ini sẽ không được áp dụng.

Một cách tốt hơn hết, bạn chỉ nên khai báo logger tại thời điểm bạn cần sử dụng nó. Mã nguồn trên sẽ thanh đổi như sau:

my_module.py

import logging

def foo():
  logger = logging.getLogger(__name__)
  logger.info('Hi, foo')

class Bar(object):
  def __init__(self, logger=None):
    self.logger = logger or logging.getLogger(__name__)

  def bar(self):
    self.logger.info('Hi, bar')

Bạn có thể set tham số disable_existing_loggers = False trong file logging.ini để giải quyết vấn đề này

9. Tôi nên đặt cấu hình logging ở đâu?

Bạn nên sử dụng file JSON hoặc YAML để cấu hình logging. Tất nhiên bạn cũng có thể sử dụng định dạng .INI cũ để thực hiện điều đó. Tuy nhiên, sử dụng JSON hoặc YAML sẽ dễ đọc và viết hơn.

Với trường hợp sử dụng file YAML, file cấu hình sẽ như vầy:

---
version: 1
disable_existing_loggers: False
formatters:
  simple:
    format: "%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s"

handlers:
  console:
    class: logging.StreamHandler
    level: DEBUG
    formatter: simple
    stream: ext://sys.stdout

  info_file_handler:
    class: logging.handlers.RotatingFileHandler
    level: INFO
    formatter: simple
    filename: info.log
    maxBytes: 10485760 # 10MB
    backupCount: 20
    encoding: utf8

  error_file_handler:
    class: logging.handlers.RotatingFileHandler
    level: ERROR
    formatter: simple
    filename: errors.log
    maxBytes: 10485760 # 10MB
    backupCount: 20
    encoding: utf8

loggers:
  my_module:
    level: ERROR
    handlers: [console]
    propagate: no

root:
  level: INFO
  handlers: [console, info_file_handler, error_file_handler]
...

Lúc này, bạn có thể load cấu hình log bằng cách sau:

import os
import logging.config

import yaml

def setup_logging(
  default_path='logging.yaml',
  default_level=logging.INFO,
  env_key='LOG_CFG'
):
  """Setup logging configuration

  """
  path = default_path
  value = os.getenv(env_key, None)
  if value:
    path = value
  if os.path.exists(path):
    with open(path, 'rt') as f:
      config = yaml.safe_load(f.read())
    logging.config.dictConfig(config)
  else:
    logging.basicConfig(level=default_level)

Khi khởi động chương trình, bạn chỉ việc gọi func setup_logging(), nó sẽ đọc cấu hình mặc định trong file logging.yaml. Bạn cũng có thể sử dụng biến môi trường LOG_CFG để load cấu hình từ một tập tin khác. Ví dụ:

LOG_CFG=/path/custom_logging.yaml python main.py

10. File log của tôi quá lớn, làm thế nào bây giờ?

File log lớn dần theo thời gian là điều hiển nhiên, nó ảnh hưởng trực tiếp đến dung lượng đĩa cứng. Để tránh vấn đề này, bạn nên sử dụng RotatingFileHandler thay cho FileHandler. Lúc này, các file log của bạn sẽ như sau:

➜ ~ ls -al /var/log | grep opendi
-rw-r-----  1 root       admin        2898 Apr 8 22:21 opendirectoryd.log
-rw-r-----  1 root       admin        2898 Apr 7 19:38 opendirectoryd.log.0
-rw-r-----  1 root       admin       16078 Apr 6 18:34 opendirectoryd.log.1
-rw-r-----  1 root       admin        2898 Mar 30 14:47 opendirectoryd.log.2
-rw-r-----  1 root       admin       36946 Mar 30 14:46 opendirectoryd.log.3

Bạn tham khảo thêm thuộc tính maxBytesbackupCount tại phần Logging Handlers cuối bài


Bài viết này dựa vào phần lớn nội dung trong bài viết “Good logging practice in Python” khi mình ôn lại Python để sử dụng nó cho dự án cá nhân. Gần như không có trang Tiếng Việt nào đề cập chi tiết về vấn đề này. Do vậy bài viết này là cách mình hệ thống hoá lại kiến thức và tập viết một cách bài bản.

Rất vui nếu giúp ích được bạn và mình rất sẵn lòng tiếp thu mọi ý kiến đóng góp từ các bạn.

Many thanks,

References

[1] Fangpelin “Good logging practice in PythonFang’s coding note

[2] Python Software Foundation “Logging facility for PythonPython 2.7.13 Documentation

[3] Python Software Foundation “Logging FormatersPython 2.7.13 Documentation

[4] Python Software Foundation “Logging HandlersPython 2.7.13 Documentation

[5] Hưng Nguyễn Việt “[python] logging: đừng format log message!FAMILUG

Tags:

Python